Soutěžní řád

Soutěžní řád

 1. Soutěžící jsou zařazováni do kategorií podle ročníků tj. podle délky studia nikoli podle věku. Soutěžící náležící podle ročníku do nižší kategorie se mohou přihlásit do vyšší kategorie. Soutěžící náležící podle ročníku do vyšší kategorie se nesmí přihlásit do kategorie nižší.
 2. K účasti na soutěžní přehlídce není nutné studium na základní umělecké škole
 3. Soutěžní přehlídky se nemohou zúčastnit studenti konzervatoří a vysokých uměleckých škol.
 4. Soutěžící jsou ohodnoceni bronzovým, stříbrným a zlatým pásmem a zvláštním oceněním poroty – diplomem za mimořádný interpretační výkon.
 5.  Porota rovněž uděluje diplomy za pedagogickou práci.
 6. Porota je složena s předsedy, čtyř členů poroty a tajemníka. Tajemník nemá bodovací právo.
 7. Porotu jmenuje pořadatel.
 8. Soutěžící je ohodnocen na základě součtu bodů porotců, z kterého je následně vypočten průměr. Průměr se vypočítává se na 1 desetinné číslo.
  • Hodnocení:
   • 23 – 25 bodů : zlaté pásmo,
   • 20 – 22 bodů: stříbrné pásmo,
   • 17 – 19 bodů: bronzové pásmo.
   • 24,4 – 25 bodů: diplom za mimořádný interpretační výkon.
 9. Diplomem za pedagogickou práci je oceněn ten pedagog, jehož tři a více žáků získá zlaté pásmo.
 10. Soutěžící nesmí překročit maximální časový limit. V případě překročení časového limitu předseda poroty jeho výkon přeruší. V případě neuposlechnutí pokynů předsedy je soutěžící diskvalifikován.
 11. Porotce nehodnotí své žáky.
 12. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat.
 13. Hra zpaměti je podmínkou v kategorii sólová hra. V kategorii čtyřruční hra, šestiruční hra a víceruční hra mohou soutěžící hrát z not.
 14. Soutěžící se nejméně 45 minut před soutěžním výkonem dostaví k prezenci.
 15. Soutěžící budou soutěžit podle abecedního pořádku.
 16. Soutěžní poplatek je nevratný.
 17. Všichni soutěžící obdrží při odeslání přihlášky na fakturační email doklad o zaplacení.
 18. Přihlásit se je možné pouze elektronickou přihláškou umístěnou na těchto webových stránkách.
 19. Pořadatel má právo uzavřít příjem přihlášek při naplnění kapacity soutěžní přehlídky dříve, než bylo oznámeno.
 20. Souhlas:
  • Podáním přihlášky dává přihlašovaný (nebo jeho zákonný zástupce) souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěžní přehlídce a s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace související s jeho vystoupením na soutěžní přehlídce a jejím následným využitím pro prezentaci a propagaci soutěžní přehlídky.
 21. Odesláním přihlášky soutěžící nebo jeho zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tímto soutěžním řádem.
 22. Pořadatelem je SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI ve spolupráci se Základní uměleckou školou Příbor.
 23. Soutěžní přehlídka je chráněna OCHRANNOU ZNÁMKOU.

Mgr. BcA. Lenka Ručková
ředitelka soutěžní přehlídky

Ochrana osobních údajů

SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI se sídlem Sedlnice 465, 74256, IČ: 05586194, jako správce osobních údajů (dále „správce“) zpracovává osobní údaje za účelem a po dobu nezbytně nutnou pro uskutečnění celostátní soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny. V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo: a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením předaným správci (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),  b) na přístup ke svým osobním údajům, c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracované u správce jsou nepřesné), d) na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,  e) na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatického zpracování) f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu pro ochranu osobních údajů.  Pro účely uskutečnění soutěžní přehlídky Spolek Pianoforte per tutti zpracovává osobní údaje:  jméno, příjmení, datum narození, ročník studia je nutno zpracovat za účelem správného zařazení přihlášky do příslušné soutěžní kategorie. E-mail, telefon a adresa účastníka se zpracovává pro potřeby kontaktu s účastníkem před nebo po soutěži (předávání diplomů, fakturace aj.) 

Vyplněním přihlášky na soutěžní přehlídku udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, čímž může zároveň dojít ke zrušení Vaší účasti na soutěžní přehlídce.